Algemeen

De website www.gerritse-accountants.nl wordt beheerd door Gerritse Accountants B.V.. Op het gebruik in de ruimste zin van deze website, zijn de volgende voorwaarden alsmede het Nederlands recht van toepassing. Verwijzing naar deze website is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gerritse Accountants B.V.. Deze disclaimer kan door Gerritse Accountants B.V. worden gewijzigd. U dient deze disclaimer derhalve regelmatig te lezen.

Informatie

De informatie op deze website is slechts bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Gerritse Accountants B.V. neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website de grootste zorgvuldigheid in acht, desondanks staat Gerritse Accountants B.V. niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Intellectuele eigendom

Gerritse Accountants B.V. behoudt alle rechten, zoals auteursrechten, octrooien en merkrechten inzake de informatie op deze website (waaronder teksten, ontwerpen, grafisch materiaal en logo’s). Behalve het downloaden en printen van de informatie voor niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden, is het niet toegestaan om de inhoud of vormgeving van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gerritse Accountants B.V. te gebruiken, te reproduceren, te bewerken of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Elektronische berichten

Berichten welke u -in welke vorm dan ook- elektronisch verzendt, kunnen ongevraagd door derden (oneigenlijk) worden gebruikt en gewijzigd, ingezien of vernietigd. Gerritse Accountants B.V. adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie elektronisch aan Gerritse Accountants B.V. te sturen. Elektronische verzending geschiedt derhalve geheel voor eigen risico.

Aansprakelijkheid

Gerritse Accountants B.V., noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers is/zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten in welke vorm dan ook, die voortvloeien uit de informatie of het gebruik in de ruimste zin van deze website of andere door middel van hyperlinks daaraan gekoppelde websites. Gerritse Accountants B.V. aanvaardt in het bijzonder geen enkele aansprakelijkheid wat betreft defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het gebruik van deze website, de informatie die op of middels deze website ter beschikking wordt gesteld, het (oneigenlijk) gebruiken en wijzigen, inzien of vernietigen van informatie die via de website -in welke vorm dan ook- elektronisch aan Gerritse Accountants B.V. wordt gezonden of aan u wordt gezonden, het verlies van gegevens, het downloaden of gebruiken van software die via deze site beschikbaar wordt gesteld, of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

Bepaalde links op deze internetpagina’s en onze digitale nieuwsbrieven voeren naar informatiebronnen die door derden worden onderhouden, en waarover Gerritse Accountants B.V. geen controle heeft. Gerritse Accountants B.V. draagt dan ook geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers.